ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. sa zaviazala zabezpečiť a chrániť súkromie ľudí, ktorých osobné údaje spracúva v súvislosti s obchodnými procesmi.

Webová stránka sk.ziaja.com je primárne určená na poskytovanie informácií o spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. ako aj ponúkaných produktov a služieb a umožnenie kontaktu zainteresovaným osobám.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou našich webových stránok, môžeme použiť v súvislosti s našou činnosťou, predovšetkým pri prezentácii našich produktov a služieb, aby sme mohli prezentovať najlepšiu ponuku a podporovať marketingové a predajné aktivity.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky a poskytnuté nám priamo alebo nepriamo v súvislosti s našimi obchodnými činnosťami. Nižšie popisujeme, aké informácie zhromažďujeme, na aký účel a ako a v akom rozsahu sa používajú. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú aj informácie o bezpečnosti údajov a našich právach na prístup a dohľad nad informáciami, ktoré nám boli poskytnuté.

INFORMÁCIE O SPRÁVCOVI

Správcom je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. so sídlom v Gdańsku, ul. Jesienna 9, 80‑298 Gdańsk, zapísaná do Národného súdneho registra (KRS) vedeného Okresným súdom Gdańsk-Północ v Gdansku, VII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000021573 (ďalej len: Správca).

Môžete nás kontaktovať zaslaním korešpondencie na adresu nášho sídla:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.; ul. Jesienna 9; 80-298; Gdansk; Poľsko

alebo zaslaním e-mailu na privacy@ziaja.com alebo zaslaním e-mailu na iné kontaktné adresy zverejnené na webovej stránke https://ziaja.com.

INFORMÁCIE O OSOBE SPLNOMOCNENEJ PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš splnomocnenec pre ochranu osobných údajov je Meno Priezvisko. K téme spracovania osobných údajov spoločnosťou Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., môžete kontaktovať nášho splnomocnenca pre ochranu údajov  zaslaním e-mailu na adresu dpo@ziaja.com alebo zaslaním korešpondencie na adresu nášho sídla:

Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.; splnomocnenec pre ochranu údajov; ul. Jesienna 9; 80-298; Gdansk; Poľsko.

INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNYMI PREDPISMI

Spracovávanie osobných údajov sa vykonáva predovšetkým v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (RODO, nariadenie 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalších predpisov Európskej únie a Poľskej republiky.

INFORMÁCIE O ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktorých sme správcom, získavame priamo od osôb, ktorých sa týkajú, alebo nepriamo od iných osôb či subjektov.

Tieto údaje sú spracovávané najmä pomocou informačných systémov automatizovaným spôsobom a v prípade získavania dokumentov pomocou papierových dokumentov aj manuálnym spôsobom.

Nami získané osobné údaje môžu obsahovať rôzne kategórie osobných údajov nevyhnutné na vykonanie daného procesu alebo účelu spracovania osobných údajov.

Zakaždým, keď zhromažďujeme vaše osobné údaje, budeme vás prostredníctvom príslušných informačných doložiek podrobne informovať o všetkých aspektoch súvisiacich so spracovaním osobných údajov zhromaždených na účely procesu, činnosti alebo účelu spracovania osobných údajov.

PRIAMO ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje môžeme od vás získavať priamo v súvislosti s implementáciou procesov súvisiacich s naším podnikaním.

Zakaždým, keď začneme spracúvať vaše osobné údaje, získané priamo od vás, splníme informačnú povinnosť.

To znamená, že vás budeme informovať o: (1) správcovi; (2) kontaktných údajoch splnomocnenca; (3) účeloch spracúvania osobných údajov; (4) dôvodoch zákonnosti spracúvania osobných údajov; (5) právnom základe spracúvania osobných údajov; (6) zámere poskytnúť osobné údaje tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii; (7) vhodných alebo primeraných bezpečnostných zárukách pre osobné údaje; (8) o možnostiach získania kópie údajov alebo o mieste, kde sa údaje sprístupňujú; (9) dobe počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, a ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby; (10) práve požadovať prístup k osobným údajom, ich oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracovania alebo práve namietať proti spracovaniu, ako aj práve na prenos údajov; (11) ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov – informácia o práve súhlas kedykoľvek odvolať; (12) práve podať sťažnosť dozornému orgánu; (13) či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo podmienkou uzavretia zmluvy a či ste povinný ich poskytnúť a aké sú možné dôsledky neposkytnutia údajov; (14) automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, vrátane relevantných informácií o pravidlách ich prijímania a význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu.

V prípade, že plánujeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov na iný účel, na ktorý sme ich zhromaždili, budeme vás o tom informovať pred začatím takéhoto spracúvania a poskytneme vám v tejto súvislosti všetky relevantné informácie.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získate priamo od vás alebo nepriamo.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

NEPRIAMO ZÍSKANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje môžeme zhromažďovať nepriamo v súvislosti s implementáciou procesov súvisiacich s našimi obchodnými operáciami.

V prípade, že budeme získavať osobné údaje od iných osôb alebo subjektov, zabezpečíme, aby informačná povinnosť bola alebo bude správne splnená. V závislosti od dojednaní s osobou alebo subjektom, ktorý nám poskytuje vaše osobné údaje, môžete od nás získať informácie o zdroji vašich osobných údajov.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získate priamo od vás alebo nepriamo.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O ÚČELOCH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaväzujeme sa neustále sledovať a pravidelne preverovať účely spracúvania osobných údajov a vymazávať alebo anonymizovať osobné údaje v situácii, keď bude naplnený účel, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.

Vždy, keď začneme spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás informovať, na aký účel budú údaje spracúvané.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup, bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získate priamo od vás alebo nepriamo.

Bližšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaväzujeme sa neustále monitorovať a pravidelne preverovať predpoklady zákonnosti o právnom základe spracúvania osobných údajov a vymazávať alebo anonymizovať osobné údaje, ak neexistujú ďalšie dôvody alebo dôvody na spracúvanie osobných údajov.

Vždy, keď začneme spracúvať Vaše osobné údaje, budeme Vás informovať o predpokladoch, ktoré legalizujú spracúvanie osobných údajov a o zákonoch, ktoré nás zaväzujú alebo oprávňujú spracúvať Vaše osobné údaje.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, ak: (1) súhlasíte so spracovaním osobných údajov; (2) spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo vyplýva z úkonov, ktoré na vašu výslovnú žiadosť vykonáme pred uzavretím zmluvy; (3) spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností; (4) spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo inej fyzickej osoby; (5) spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme; (6) spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z našich oprávnených záujmov alebo záujmu tretej strany – okrem prípadov, keď budú mať prednosť vaše oprávnené záujmy alebo práva a slobody.

Čo sa týka právneho základu spracúvania osobných údajov, použijú sa ustanovenia práva Európskej únie a ustanovenia Poľskej republiky.

Bližšie informácie o zákonnosti a právnych základoch spracúvania osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviazali sme sa neustále sledovať a pravidelne overovať spracúvanie osobných údajov a vymazávať alebo anonymizovať osobné údaje v súlade s určenou dobou spracúvania.

Vždy, keď začneme spracúvať Vaše osobné údaje, budeme Vás informovať o dobe, v ktorej mienime Vaše osobné údaje spracúvať.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup, bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O PRÍJEMCOCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviazali sme sa neustále monitorovať a pravidelne preverovať príjemcov osobných údajov, teda subjekty, ktorým budú osobné údaje poskytnuté.

Vždy, keď začneme spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás informovať o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov vašich osobných údajov.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Zdieľanie osobných údajov bude prebiehať len v prípadoch a v rozsahu, v akom to bude nevyhnutné.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené našim zamestnancom, spolupracovníkom, subdodávateľom a nášmu splnomocnencovi pre ochranu osobných údajov v situáciách, keď bude potrebné vykonať úlohy stanovené zákonom, internými postupmi alebo zmluvami.

Bližšie informácie o príjemcoch osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Zaviazali sme sa vyvíjať, implementovať nepretržite monitorovať a pravidelne overovať postupy na uplatňovanie práv dotknutých osôb, t. j. osôb, ktorých sa údaje týkajú.

Vždy, keď začneme spracovávať vaše osobné údaje, budeme vás informovať o pravidlách uplatňovania vašich práv v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov z našej strany.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup, bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Nižšie uvádzame všeobecné informácie o spôsoboch a rozsahu realizácie základných práv, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

VYHLÁSENIE POŽIADAVKY NA UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Poskytujeme všetky možné a dostupné technické a organizačné opatrenia, aby osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, mohli bez problémov uplatňovať svoje práva.

Akékoľvek žiadosti a požiadavky týkajúce sa uplatňovania práv nám preto zasielajte na našu emailovú adresu office@ziaja.com.

V odôvodnených prípadoch vás z dôvodu správnej identifikácie osoby môžeme požiadať o dodatočné informácie alebo poskytnúť potrebné doklady potvrdzujúce vašu totožnosť.

PRÁVO SLOBODNE VYJADROVAŤ ALEBO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV

Máte právo vyjadriť alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, poskytneme Vám možnosť ho kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na zákonom odôvodnený účel, ktorým je okrem iného marketing našich produktov a služieb. V tomto prípade vám tiež umožňujeme odvolať súhlas s takýmto konaním alebo namietať proti takémuto konaniu.

Odvolanie súhlasu bude mať okamžitú účinnosť od momentu kedy tak urobíte a nebude mať vplyv na spracovanie údajov, ktoré prebiehalo pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá pre vás žiadne negatívne dôsledky, môže vám však zabrániť v ďalšom používaní služieb alebo našich webových stránok konkrétnym spôsobom.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli. Toto právo realizujeme predovšetkým prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, pričom vám poskytujeme aktuálne informácie, ktoré ste nám poskytli – ktorými v súčasnosti disponujeme.

Môžete tiež získať kópie informácií, ktoré máme od vás. V takom prípade vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete, v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovom čitateľnom formáte. Za prípravu, vývoj a zverejnenie prvej kópie údajov neúčtujeme žiadne poplatky.

V prípade následných žiadostí vám môžeme účtovať poplatok vyplývajúci z nákladov na prípravu, vývoj a doručenie týchto údajov. V takom prípade budete informovaní o výške poplatku pred vyhotovením ďalšej kópie údajov.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na opravu osobných údajov. Toto právo realizujeme predovšetkým prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ktoré vám umožňujú poskytnúť informáciu o zmene vašich osobných údajov.

V prípade, že to nie je možné, máte právo požadovať, aby sme údaje bezodkladne opravili alebo vymazali.

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požiadať o odstránenie vašich osobných údajov. Toto právo realizujeme na základe jasnej žiadosti o vymazanie údajov. Žiadosť o vymazanie osobných údajov môže mať za následok prerušenie poskytovania služby alebo používania nástrojov a služieb našich dôveryhodných partnerov, ktoré sme poskytli.

Právo na vymazanie údajov môžete uplatniť, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  • odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, na ktorých je spracovanie založené a neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracovanie;
  • osobné údaje boli spracované nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť ustanovená v práve Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie.

Uplatnenie práva požiadať o vymazanie osobných údajov však môže byť obmedzené, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo realizujeme na základe jasnej žiadosti o obmedzenie spracovania s uvedením dôvodov.

Môžete uplatniť právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov:

  • ak popierate správnosť poskytnutých osobných údajov - po dobu umožňujúcu overenie správnosti predmetných údajov;
  • spracúvanie osobných údajov je protizákonné, ale nesúhlasíte s odstránením svojich osobných údajov;
  • osobné údaje, ktoré spracúvame, už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sme ich spracúvali, ale potrebujete ich vy na určenie, uplatnenie alebo obranu proti nárokom;
  • namietate spracúvanie osobných údajov z dôvodu osobitnej situácie, ktorá bola uvedená v predpisoch o ochrane osobných údajov.

PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Toto právo realizujeme na základe jasnej námietky proti spracovaniu vašich údajov.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov môžete uplatniť v situácii, keď k tomuto spracúvaniu dochádza v súvislosti s realizáciou nášho oprávneného záujmu – napríklad marketing produktov a vlastných služieb.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požiadať o prenos vašich osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb.

Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu absencie štandardov týkajúcich sa prenosnosti údajov však nemôžeme takejto žiadosti vyhovieť.

V súlade s našimi zásadami môžete získať kópiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; Polska.

Rešpektujeme vaše súkromie a garantujeme vám možnosť uplatniť si práva podľa zákona týkajúce sa spracovania osobných údajov.

Aby sa predišlo zbytočným sporom, pred odoslaním takejto sťažnosti vám odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho splnomocnenca pre ochranu údajov dpo@ziaja.com alebo priamo na náš tím office@ziaja.com.

OBMEDZENIA SÚVISIACE S IMPLEMENTÁCIOU PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Uvedené práva a spôsob ich realizácie môžu byť v odôvodnených prípadoch obmedzené. Takáto situácia nastane v prípade, že toto obmedzenie bude vyplývať z povinností uvedených v zákonných ustanoveniach, ku ktorým sme sa zaviazali. V takom prípade vám poskytneme relevantné informácie spolu s dôvodmi nášho rozhodnutia.

Bližšie informácie o uplatňovaní práv dotknutých osôb nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O POVINNOSTI ZVEREJNIŤ ÚDAJE

Zaväzujeme sa k neustálemu monitorovaniu a pravidelnému overovaniu povinnosti zverejňovať osobné údaje.

Vždy, keď začneme spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás informovať o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť vaše osobné údaje a o dôsledkoch, ak tak neurobíte.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup, bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Bližšie informácie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM SPRACOVANÍ ÚDAJOV

Zaviazali sme sa k nepretržitému monitorovaniu a pravidelnému overovaniu pravidiel a techník používaných pri automatizovanom spracovaní osobných údajov.

Vždy, keď začneme spracúvať Vaše osobné údaje, budeme Vás informovať o automatizovanom spracúvaní osobných údajov, najmä o automatickom rozhodovaní, ako aj o dôležitosti a predpokladaných dôsledkoch automatizovaného spracúvania osobných údajov.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup, bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Bližšie informácie o automatizovanom spracúvaní osobných údajov a o automatizovanom rozhodovaní nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O PROFILOVANÍ

Zaviazali sme sa neustále monitorovať a pravidelne overovať pravidlá a techniky používané pri profilovaní na základe osobných údajov.

Vždy, keď začneme spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás informovať o profilovaní založenom na osobných údajoch, najmä pokiaľ ide o analýzu alebo prognózu aspektov týkajúcich sa vplyvov vašej práce, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, dôveryhodnosti, správania, lokalizácie alebo informácie o pohybe a význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto profilovania.

Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme tieto informácie poskytli v jasnom a zrozumiteľnom jazyku a aby sme tieto informácie dostali pred zdieľaním vašich osobných údajov s nami alebo v čo najkratšom čase po ich získaní a aby sme k nim mali trvalý prístup bez ohľadu na to, či budú vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo nepriamo.

Podrobnejšie informácie o profilovaní na základe osobných údajov nájdete v príslušnej informačnej doložke.

INFORMÁCIE O COOKIES

Súbory cookies sú typom technológie, ktorá ukladá a zhromažďuje údaje zo zariadení, ktoré používate pri návšteve našich webových stránok, používaní našich riešení, nástrojov a služieb dostupných prostredníctvom webového prehliadača alebo čítaní e-mailov odkazujúcich na webové stránky (obsahujúce prvky grafiky).

Okrem súborov cookies správca a poskytovatelia nástrojov a služieb používajú ďalšie dostupné technológie, ktoré umožňujú ukladať informácie vo vašom systéme alebo webovom prehliadači do príslušných dátových úložísk (Session Storage, Local Storage, IndexedDB).

Na našu webovú stránku môžeme umiestniť fragmenty softvérového kódu analytických nástrojov poskytovaných inými poskytovateľmi, čo umožňuje ukladanie súborov cookies v doménach týchto služieb. Tieto riešenia slúžia na sledovanie kvality našich webových stránok a našich služieb, ich prevádzky a na sledovanie správania užívateľov.

TYP SÚBOROV COOKIES A INÉ PODOBNÉ TECHNOLÓGIE POUŽÍVANÉ NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Nižšie je uvedený popis typov súborov cookies a podobných technológií, ktoré môžeme použiť.

TYP

POPIS POUŽITIA

Session Cookies

Session cookies (dočasné) sa vytvárajú v prehliadači systémového používateľa pri každom vytvorení spojenia, kontaktu používateľa, t. j. po pripojení prehliadača k stránke.

Platnosť session cookies vyprší po vypršaní platnosti spojenia používateľa – napr. po zatvorení okna webového prehliadača. Informácie obsiahnuté v session cookies sa potom automaticky vymažú.

Persistent Cookies

Persistent cookies (trvalé) sa vytvárajú v systéme – v prehliadači používateľa po prvej návšteve stránky alebo po vykonaní určitej akcie.

Na rozdiel od session cookies sa persistent cookies nevymažú na konci spojenia používateľa so stránkou. Trvalé súbory cookies sú vymazané prehliadačom používateľa automaticky po určitom čase. Používateľ ich môže odstrániť aj manuálne.

Session Storage

Úložisko údajov s rovnakou funkciou ako súbory cookies, ale s oveľa väčšou kapacitou údajov (súbory cookies majú obmedzenia spojené s ich množstvom a množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať). Informácie z úložiska údajov sa zaznamenávajú a čítajú iba vtedy, ak to server jednoznačne požaduje a odosielajú sa do prehliadača používateľa webovej stránky. Údaje zhromaždené v úložisku údajov sa vymažú rovnako ako session cookies – po zatvorení okna prehliadača.

Local Storage

Dátové úložisko pre informácie, ktoré sú trvalo uchovávané v systéme / webovom prehliadači používateľa až do vymazania. Údaje uložené v miestnom úložisku nie sú automaticky dostupné prostredníctvom webového servera prezentujúceho konkrétnu stránku, ale prostredníctvom relevantných skriptov (java skript, flash) umiestnených na webovej stránke alebo odoslaných do prehliadača používateľa z iných serverov (napr. umiestnením čiastočného kódu pochádzajúceho z iného webového serveru – Facebook, Twitter, ikony sociálnych médií Google).

IndexedDB

Dátové úložisko predstavujúce internú databázu webového prehliadača, ktorá slúži na ukladanie veľkého množstva dát. Úložisko umožňuje ukladať dáta v štruktúrovanej forme a ako súbory. Údaje uložené ako objekty, ku ktorým je prístup obmedzený len pre konkrétne zdroje údajov – domény alebo subdomény, z ktorých boli uložené.

Používame cookies a podobné technológie na zlepšenie efektívnosti našich webových stránok a ponúkaných informačných služieb a ponúkame našim klientom prepracovanejšiu ponuku produktov prispôsobenú očakávaniam a preferenciám.

Analýza údajov, ktoré sú uložené v analytických systémoch, ktoré používame, na základe používania súborov cookies a podobných technológií nám ukazuje, ktorý obsah je pre návštevníkov našich webových stránok najzaujímavejší.

Používanie anonymných cookies a podobných technológií nám zároveň umožňuje poskytovať lepší obsah bez toho, aby sme museli posielať prieskumy a vykonávať pokusy a omyly alebo výberové testy.

Pomocou súborov cookies a podobných technológií dokážeme určiť, čo by sme mali zlepšiť a ktorým prvkom na našich webových stránkach by sme sa mali vyhnúť, vďaka čomu sú naše webové stránky priateľskejšie.

ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES A INÝCH TECHNOLÓGIÍ

Nižšie podrobne popisujeme ciele používania jednotlivých technológií.

ÚČEL

ROZSAH POUŽITIA

Analytics and statistics

Informácie spracované v takomto úložisku sa používajú na analýzu, vytváranie štatistík, sledovanie správania Používateľov a Zákazníkov na Webovej stránke a v Službách a na prezentáciu našej reklamy (na našej Webovej stránke a na iných stránkach spravovaných marketingovými platformami, ktoré používame), čo nám v konečnom dôsledku pomáha zlepšovať webovú stránku a služby.

Users authorisation

Informácie spracované v takomto úložisku sa používajú na autorizáciu Používateľa v IT systéme Služby. Pomocou informácií obsiahnutých v takomto úložisku sme schopní správne rozpoznať Používateľa Služby.

Service configuration

Informácie spracované v takomto úložisku sa používajú na ukladanie preferovaných nastavení, ktoré ste si vybrali v rámci webovej lokality a služieb. Pomocou informácií obsiahnutých v takomto úložisku si môžeme zapamätať nastavenia a konfiguráciu webovej stránky a služieb a vybraných prvkov, zobrazenia stránok.

Interface language settings

Informácie spracované v takomto úložisku sa používajú na uloženie jazykových nastavení webovej stránky alebo služby, ktoré ste si vybrali. S informáciami obsiahnutými v takomto úložisku vám môžeme vždy zobraziť správnu jazykovú verziu.

Advertising

Informácie spracované v takomto úložisku sa používajú na poskytovanie všeobecnej reklamy Používateľom a Zákazníkom, ako aj reklamy zodpovedajúcej ich preferenciám.

Väčšina webových prehliadačov umožňuje zablokovanie a vymazanie všetkých alebo vybraných súborov cookies z nastavení prehliadača alebo nastavenie vhodného upozornenia pred uložením týchto informácií do systému alebo prehliadača Používateľa.

Je však potrebné poznamenať, že zmeny týchto nastavení spočívajúce v obmedzení používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na našich webových stránkach, napr. zamedzením autorizácie a autentifikácie (prihlásením sa do Služby účtu Používateľa). Ak tieto nastavenia nezmeníte, súhlasíte s používaním súborov cookies.

V prípade, že ich používateľ našej webovej stránky navštívi prvýkrát z daného zariadenia alebo webového prehliadača, prezentujeme mu príslušnú správu o zhromažďovaní a spracovaní informácií na základe cookies a iných podobných technológií.

ZMENA NASTAVENÍ COOKIES

V prípade, že používateľ našej webovej stránky nemá záujem o spracovávanie informácie nami automatizovane na základe cookies alebo iných podobných technológií, odporúčame vám zmeniť predvolené nastavenia prehliadača.

Zmena nastavení súborov cookies v najpopulárnejších vyhľadávačoch:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-US
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#manageCookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

ZOZNAM SLUŽIEB DÔVERYHODNÝCH PARTNEROV

Aktuálny zoznam služieb našich dôveryhodných partnerov a poskytovateľov služieb, ktorých skripty sú umiestnené na našich webových stránkach na ukladanie informácií do súborov cookies a do informačných úložísk pomocou iných technológií a do ktorých môžeme preniesť vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služby informačnej spoločnosti.

SLUŽBA

ADRESA WWW

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Facebook

https://www.facebook.com

https://www.facebok.com/privacy/explanation

Font Awesome

https://fontawesome.com

https://fontawesome.com/privacy

Fresh Mail

https://freshmail.pl

https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/

FullStory

https://www.fullstory.com

https://www.fullstory.com/legal/privacy

Google Analytics

https://analytics.google.com

https://policies.google.com/privacy

Google Marketing Platform

https://marketingplatform.google.com

https://policies.google.com/privacy

Heap Analytics

https://heapanalytics.com

https://heapanalytics.com/privacy

Instagram

https://www.instagram.com

https://www.instagram.com/legal/privacy

JS Foundation (The jQuery Foundation)

https://js.foundation

https://js.foundation/about/governance/privacy-policy

Twitter

https://twitter.com

https://twitter.com/privacy

INFORMAČNÉ DOLOŽKY

Informačná doložka. Kontaktné údaje.

Informačná doložka. Zmluvní partneri.

Informačná doložka. Účastníci propagácie.

Informačná doložka. Používatelia webových stránok.

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od potrieb, pravidiel vykonávanej činnosti a zmien v zákone budeme Zásady ochrany osobných údajov čo najskôr aktualizovať príslušnými záznamami.

O všetkých zmenách budeme informovať ľudí, ktorí navštívia naše webové stránky, zverejnením relevantných informácií na tejto webovej stránke Zásad ochrany osobných údajov.

Okrem toho v prípade významných zmien súvisiacich s ochranou súkromia a ochranou osobných údajov môžeme na uvedenú e-mailovú adresu zasielať dodatočné informácie alebo od vás požadovať opätovné akceptovanie pravidiel spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v súvislosti so spracovaním informácií založených na cookies a iných podobných technológiách.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia odo dňa zverejnenia, teda odo dňa mesiaca, roku.