Pravidlá ochrany osobných údajov

Účelom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je odovzdať základné informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov užívateľov užívateľom webovej stránky ziaja.com.

Webovú stránku ziaja.com (ďalej len stránka) prevádzkuje spoločnosť Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. so sídlom v Gdansku (adresa: ul. Jesienna 9 (80 - 298 Gdańsk), zapísaná v Registri podnikateľom vedenom Okresným súdom Gdańsk - Północ v Gdansku, VII Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000021573, DIČ 584 020 11 86, IČO 008102970, základné imanie vo výške 1.000.000,00 PLN.

Osobné údaje poskytnuté užívateľmi stránky v súvislosti s používaním stránky spracúva Ziaja Ltd Zakład Produkcji leków sp. z o.o. so sídlom v Gdansku ul. Jesienna 9 (80 - 298 Gdańsk), ktorá je správcom poskytnutých osobných údajov podľa:
1. nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a vo veci slobodného pohybu takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Z.z. EU.L. 2016.119.1) (RODO) a
2. zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov ( z. č. 2016, pol. 922 v zn. nesk. predp.);

V súvislosti s používaním stránky, v prípade registrácie na odber newslettera, sa vyžaduje, aby užívateľ poskytol svoje osobné údaje, najmä emailovú adresu. Užívateľ môže dať súhlas s odosielaním emailovou cestou na užívateľom uvedenú emailovú adresu obchodných informácií podľa čl. 10 ods. 1 zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou ( Z.z. 2017 pol. 1219 v zn. nesk. predp.) od Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. so sídlom v Gdansku (adresa: ul. Jesienna 9, 80 – 298 Gdańsk), za účelom odosielania tzv. newslettera.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre odosielanie newslettera alebo pre používanie služieb a niektorých funkcií stránky.

Osobné údaje, najmä emailová adresa, poskytnuté užívateľmi stránky v procese registrácie na účely odosielania obchodných informácií, sú spracúvané za účelom poskytovania služieb elektronickou cestou, na účely súvisiace s fungovaním stránky a po udelení užívateľom samostatného súhlasu - na marketingové účely.

Užívateľ je oprávnený mať prístup k osobným údajom, ako aj ich upravovať, odstrániť, obmedziť spracúvanie, prenášať, podať námietku, odvolať súhlas a to kedykoľvek, čim nebude dotknutá zhoda s právom na spracúvanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Navyše je užívateľ stránky oprávnený podať žalobu príslušnému orgánu, ktorý vykonáva dozor nad dodržiavaním predpisov o ochrane osobných údajov, pokiaľ zistí, že spracúvanie jeho osobných údajov porušuje predpisy nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a vo veci slobodného pohybu takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (Z.z. EU.L. 2016.119.1) (RODO);

Osobné údaje poskytnuté užívateľom stránky budú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 bod a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a vo veci slobodného pohybu takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Z.z. EU.L. 2016.119.1) (RODO) a na základe čl. 23 ods. 1 bod. 1 zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov ( z. č. 2016, pol. 922 v zn. nesk. predp.);

Osobné údaje užívateľa budú uschovávané do momentu odvolania užívateľom súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Počas návštevy stránky systém, ktorý používa správca, automaticky sťahuje: IP adresu, ktorú ukladá v denníkoch prihlásení. Tieto údaje sa zhromažďujú výhradne na účely vedenia štatistík a sú anonymné. Okrem IP adresy, systém ukladá aj údaje zo súborov cookies.

Súbory cookies sú malé súbory (väčšinou textové) ukladané v pamäti zariadenia užívateľa (počítača, smartfónu, tabletu), okrem iného za účelom používať všetky funkcie stránky. Vďaka týmto súborom je možné aj zhromažďovanie štatistických údajov stránky, čo umožňuje v budúcnosti jej vývoj. Súbory cookies nemenia nastavenia zariadenia a nie sú žiadnym spôsobom škodlivé pre zariadenie ani pre nainštalovaný v ňom softvér. Súbory cookies je možné odstrániť a blokovať podľa návodu používaného internetového prehliadača.

Súbory cookies ukladané systémom správcu sa delia na:

- Relácie - za účelom ukladať činnosti užívateľa počas používania stránky. Nemožnosť ukladať súbory cookies relácie neovplyvňuje funkčnosť stránky, avšak môže čiastočne sťažiť používanie jej niektorých prvkov. Súbory cookies sa odstraňujú z vyrovnávacej pamäte prehliadača po ukončení návštevy stránky (po opustení stránky alebo po zatvorení prehliadača).

- Štatistické - za účelom uloženia informácie o prvej/poslednej návšteve stránky, dobe trvania návštevy, prehliadaných podstránkach, zdrojoch, z ktorých návštevník prešiel na stránku - jedná sa napr. o súbory Google Inc. (Podrobnosti ohľadom týchto súborov sa nachádzajú na stránke:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)

Blokovanie týchto súborov neovplyvňuje funkčnosť stránky. Doba uchovávania cookies je uvedená na vyššie uvedenom odkaze.

Zmena konfigurácie obsluhy súborov cookies v prehliadačoch je opísaná na stránkach výrobcov programov:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL&viewlocale=en_US
• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

- Trvalé - sa uchovávajú v zariadení po dobu uvedenú v parametroch týchto súborov alebo do okamžiku ich odstránenia zo zariadenia.

Súbory cookies sa nepoužívajú na účely identifikácie totožnosti užívateľov.

Správca vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie účinnej ochrany spracovávaných osobných údajov. Osobné údaje odosielané z webovej stránky na server správcu sú zabezpečené šifrovaným pripojením SSL. Správca, počas spracovávania osobných údajov, používa organizačné a technické prostriedky, ktoré sú v súlade s poľskými právnymi predpismi, a majú za účel predísť neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, ako aj ich náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo územie Európskej únie.
Osobné údaje zákazníka môžu byť odovzdávané nasledujúcim typom odberateľov: dodávateľom služieb, ktorí dodávajú spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. služby v rozsahu technických a organizačných riešení, ktoré umožňujú poskytovanie služieb v podobe odosielania newslettera a manažment organizácie Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o. (najmä dodávateľom teleinformatických služieb, kuriérskym a poštovým firmám a reklamným spoločnostiam) za účelom správnej realizácie týchto služieb;

Kontakt so správcom je možný:
– Pomocou elektronickej pošty, prostredníctvom správy odoslanej na adresu: export@ziaja.com,
– Telefonicky pod telefónnym číslom: +48585213510,
– Prostredníctvom tradičnej pošty na adrese: Ziaja Ltd ul. Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, Poland.

Užívateľom budú odosielané objednané informácie: newsletter, tlačové informácie, obchodné informácie a odpovede na otázky, s výhradným súhlasom užívateľov.

Správca si vyhradzuje právo uvádzať zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Prípadné zmeny budú zverejnené na webovej stránke.