INFORMAČNÁ DOLOŽKA. ÚČASTNÍCI PROPAGÁCIE.

Tento dokument je súčasťou systému riadenia informačnej bezpečnosti platného v spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) a je aplikovateľný s ohľadom na prijaté bezpečnostné zásady.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú splnením povinnosti Správcu osobných údajov v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie, GDPR).

INFORMÁCIE O SPRÁVCOVI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), so sídlom v Gdansku na adrese Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, NIP: 5840201186, REGON: 008102970, číslo KRS: 0000021573.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na správcu osobných údajov nasledovne:

 • poštou na adresu: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), správca ochrany osobných údajov, Jesienna 9, 80-298 Gdansk;
 • prostredníctvom kontaktného formulára a kontaktných údajov uvedených na stránke Kontakt: https://ziaja.com/kontakt;
 • e-mailom: iod@ziaja.com;

INFORMÁCIE O ÚČELOCH, PRÁVNOM ZÁKLADE A DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie podmienok propagácie

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely úkonov vykonaných pred uzavretím a realizáciou zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) v súvislosti s plnením podmienok propagácie.

30 dní od dátumu ukončenia propagácie.

Vedenie účtovnej a daňovej evidencie

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) v súvislosti s ustanoveniami zákona o účtovníctve a iných daňových predpisov.

5 rokov počítaných od konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola zmluva ukončená.

Formulovanie a odpovedanie na požiadavku alebo iné otázky

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu správcu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v možnosti poskytnúť odpoveď na otázku alebo dotaz týkajúci sa vykonávaných činností.

Obdobie udržiavania súčasných vzťahov napr. odpovedanie na otázky, predkladanie ponúk, výmena korešpondencie.

Podpora, vyšetrovanie a obrana v prípade vzájomných nárokov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, ktorý sleduje Prevádzkovateľ osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v práve na obhajobu alebo prešetrenie v prípade vzájomných nárokov.

Po dobu, počas ktorej sú strany oprávnené vznášať občianskoprávne nároky (premlčacia doba).

Posudzovanie reklamácií, sťažností a otázok

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu správcu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v zabezpečení vysokej kvality produktov a služieb a dobrého imidžu spoločnosti.

Do uplynutia premlčacej doby prípadných vzájomných pohľadávok, najdlhšie 10 rokov počítaných od konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastala udalosť, z ktorej môže vzniknúť nárok.

Priamy marketing

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu správcu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v propagácii spoločnosti, ako aj jej služieb a produktov.

Až do vznesenia námietky

INFORMÁCIE O PRÍJEMCOCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • poverení zamestnanci a spoločníci spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným);
 • subjekty poskytujúce vybrané služby pre Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), vrátane právnych, finančných, IT, fyzických bezpečnostných a komunikačných služieb a splnomocnencovi ochrany osobných údajov;
 • povereným orgánom štátnej správy vrátane vnútorných daňových úradov a orgánov daňovej kontroly.

Údaje budú poskytnuté iba dôveryhodným príjemcom a spracované iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie služieb v prospech spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným).

INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • na prístup k údajom a získanie ich kópie za predpokladu, že právo získať kópiu nepriaznivo neovplyvní práva a slobody iných;
 • na úpravu (opravu) vašich údajov, ak sú nesprávne;
 • na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že sa spracúvanie údajov nevykonáva na splnenie zákonnej povinnosti a nie je potrebné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu údajov vzhľadom na vaše osobitné okolnosti v prípade spracovania údajov v súvislosti s realizáciou oprávneného záujmu spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), v prípade účelov priameho marketingu nebudú po vznesení námietky údaje na tento účel spracúvané;
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, Stawki 2; 00-193 Warszawa;

INFORMÁCIE O POVINNOSTI POSKYTOVAŤ ÚDAJE

Poskytnutie údajov nie je povinné, ale nevyhnutné na splnenie podmienok propagácie.

INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ VRÁTANE PROFILOVANIA

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

INFORMÁCIE O PRENOSU ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, teda mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.