INFORMAČNÁ DOLOŽKA. POUŽÍVATELIA WEBOVÝCH STRÁNOK.

Tento dokument je súčasťou systému riadenia informačnej bezpečnosti platného v spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) a je aplikovateľný s ohľadom na prijaté bezpečnostné zásady.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú splnením povinnosti Správcu osobných údajov v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie, GDPR).

INFORMÁCIE O SPRÁVCOVI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), so sídlom v Gdansku na adrese Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, NIP: 5840201186, REGON: 008102970, číslo KRS: 0000021573.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na správcu osobných údajov nasledovne:

 • poštou na adresu: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), správca ochrany osobných údajov, Jesienna 9, 80-298 Gdansk;
 • prostredníctvom kontaktného formulára a kontaktných údajov uvedených na stránke Kontakt: https://ziaja.com/kontakt;
 • e-mailom: iod@ziaja.com;

INFORMÁCIE O ÚČELOCH, PRÁVNOM ZÁKLADE A DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Marketingové aktivity

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu správcu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva vo vykonávaní marketingových aktivít.

Až do vznesenia námietky.

Zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v prevádzkovaní webovej stránky prevádzkovateľa.

Do vznesenia účinnej námietky alebo do ukončenia používania stránky.

INFORMÁCIE O PRÍJEMCOCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • poverení zamestnanci a spoločníci spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným);
 • subjekty poskytujúce vybrané služby pre Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), vrátane právnych, finančných, IT, fyzických bezpečnostných a komunikačných služieb a splnomocnencovi ochrany osobných údajov;
 • povereným orgánom štátnej správy vrátane vnútorných daňových úradov a orgánov daňovej kontroly.

Údaje budú poskytnuté iba dôveryhodným príjemcom a spracované iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie služieb v prospech spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným).

INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • na prístup k údajom a získanie ich kópie za predpokladu, že právo získať kópiu nepriaznivo neovplyvní práva a slobody iných;
 • na úpravu (opravu) vašich údajov, ak sú nesprávne;
 • na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že sa spracúvanie údajov nevykonáva na splnenie zákonnej povinnosti a nie je potrebné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;
 • na odvolanie Vášho súhlasu, ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • vzniesť námietku proti spracovaniu údajov vzhľadom na vaše osobitné okolnosti v prípade spracovania údajov v súvislosti s realizáciou oprávneného záujmu spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), v prípade účelov priameho marketingu nebudú po vznesení námietky údaje na tento účel spracúvané;
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov;
 • na prenos osobných údajov spracúvaných automatizovane na základe súhlasu alebo zmluvy;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, Stawki 2; 00-193 Warszawa;

INFORMÁCIE O POVINNOSTI POSKYTOVAŤ ÚDAJE

Používanie webových stránok spoločnosti Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), nevyžaduje poskytnutie osobných údajov.

INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ VRÁTANE PROFILOVANIA

Vaše osobné údaje môžu byť použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania na základe informácií zhromaždených súbormi cookie.

INFORMÁCIE O PRENOSU ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Vaše osobné údaje zozbierané automaticky na základe cookies a iných podobných technológií budú prenesené do tretích krajín t.j. mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v súvislosti s používaním nástrojov, ktoré patria poskytovateľom analytických a marketingových služieb (Facebook, Google).