INFORMAČNÁ DOLOŽKA. KONTAKTNÉ ÚDAJE.

Tento dokument je súčasťou systému riadenia informačnej bezpečnosti platného v spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) a je aplikovateľný s ohľadom na prijaté bezpečnostné zásady.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú splnením povinnosti Správcu osobných údajov v súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (nariadenie, GDPR).

INFORMÁCIE O SPRÁVCOVI OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), so sídlom v Gdansku na adrese Jesienna 9, 80-298 Gdańsk, NIP: 5840201186, REGON: 008102970, číslo KRS: 0000021573.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na správcu osobných údajov nasledovne:

Obráťte sa na splnomocnenca ochrany osobných údajov nasledovne:

 • poštou na adresu: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), správca ochrany osobných údajov, Jesienna 9, 80-298 Gdansk;
 • prostredníctvom kontaktného formulára a kontaktných údajov uvedených na stránke Kontakt: https://ziaja.com/kontakt;
 • e-mailom: iod@ziaja.com;

INFORMÁCIE O ÚČELOCH, PRÁVNOM ZÁKLADE A DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Formulovanie a odpovedanie na požiadavku alebo iný dotaz

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu správcu osobných údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v možnosti poskytnúť odpoveď na otázku alebo dotaz týkajúci sa vykonávanej činnosti.

Obdobie udržiavania súčasných vzťahov napr. odpovedanie na otázky, predkladanie ponúk, výmena korešpondencie.

Posúdenie reklamácií, sťažností a otázok

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávneného záujmu správcu osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v zabezpečení vysokej kvality produktov a služieb a dobrého imidžu spoločnosti.

Do uplynutia premlčacej doby prípadných vzájomných nárokov, najdlhšie 10 rokov počítaných od konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastala udalosť, z ktorej môže vzniknúť nárok.

Podpora, vyšetrovanie a obrana v prípade vzájomných nárokov

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) v súvislosti s ustanoveniami zákona o účtovníctve a iných daňových predpisov.

Do uplynutia premlčacej doby prípadných vzájomných nárokov , najdlhšie 10 rokov počítaných od konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastala udalosť, z ktorej môže vzniknúť nárok.

INFORMÁCIE O PRÍJEMCOCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • poverení zamestnanci a spoločníci spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným);
 • subjekty poskytujúce vybrané služby pre Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), vrátane právnych, finančných, IT, fyzických bezpečnostných a komunikačných služieb a splnomocnencovi ochrany osobných údajov;
 • povereným orgánom štátnej správy vrátane vnútorných daňových úradov a orgánov daňovej kontroly.

Údaje budú poskytnuté iba dôveryhodným príjemcom a spracované iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie služieb v prospech spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným).

INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • na prístup k údajom a získanie ich kópie za predpokladu, že právo získať kópiu nepriaznivo neovplyvní práva a slobody iných;
 • na úpravu (opravu) vašich údajov, ak sú nesprávne;
 • na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že sa spracúvanie údajov nevykonáva na splnenie zákonnej povinnosti a nie je potrebné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;
 • vzniesť námietku proti spracovaniu údajov vzhľadom na vaše osobitné okolnosti v prípade spracovania údajov v súvislosti s realizáciou oprávneného záujmu spoločnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), v prípade účelov priameho marketingu nebudú po vznesení námietky údaje na tento účel spracúvané;
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, tzn. predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, Stawki 2; 00-193 Warszawa;

INFORMÁCIE O POVINNOSTI POSKYTOVAŤ ÚDAJE

Poskytnutie údajov je nevyhnutné pre účely vybavovania dopytov, zodpovedania individuálnych požiadaviek, vedenia finančnej a účtovnej evidencie.

INFORMÁCIE O AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ VRÁTANE PROFILOVANIA

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

INFORMÁCIE O PRENOSU ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín, teda mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.